Flat4Rent.lt  NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS
 
1.Taisyklių taikymas ir aiškinimas
 
1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Novo grupė“ (Lietuvos Respublikos juridinio asmens kodas 123657796), kuriai priklauso visos Flat4rent.lt teisės bei pareigos (toliau – Tiekėjas) ir Jūsų (toliau – Vartotojas) dėl naudojimosi interneto svetaine flat4rent.lt (toliau – Internetinės svetainė).
 
1.2. Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatomos skelbimų patalpinimo Interneto svetainėje ir jų peržiūros sąlygos, taip pat Internetinės svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė bei kitos nuostatos.
 
1.3. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis. Jei Vartotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis interneto svetaine ir/ar jos teikiamomis paslaugomis.
 
1.4. Naudojimasis Interneto svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Vartotojui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Naudojantis šia Internetine svetaine Vartotojams suteikiama galimybė Internetinėje svetainėje patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus (toliau - Skelbimas) ir/ar patalpinti bei peržiūrėti vartotojų asmenines paraiškas, skaityti skelbiamą informaciją, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau - Paraiška) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 
1.5. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.
 
1.6. Tiekėjas taip pat pasilieka teisę keisti be išankstinio įspėjimo, modifikuoti jo teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Kliento.
 
2. Bendrosios sąlygos ir reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei patalpinimo
 
2.1. Tiekėjas suteikia Vartotojams virtualią erdvę, t. y. Internetinę svetainę, kurioje Vartotojai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas prekes (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis.
 
2.2. Vartotojas, norėdamas talpinti Skelbimus/Paraiškas, privalo pateikti šiuos būtinuosius duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą, slaptažodį  ir telefono numerį, kuriuos naudos prisijungiant prie interneto svetainės. Jeigu Vartotojas nepateiks būtinųjų duomenų, sistema nesudarys sąlygų jam užsiregistruoti ir talpinti Skelbimų/Paraiškų į Internetinę svetainę.
 
2.3. Skelbimas/Paraiška privalo būti patalpintas tik jam skirtoje Internetinės svetainės kategorijoje (pvz., Skelbimas apie buto nuomą negali būti talpinamas gyvenamųjų namų ar komercinių patalpų nuomos Skelbimų kategorijoje).
 
2.4. Internetinės svetainės duomenų bazėje tam pačiam Vartotojui galima patalpinti ir demonstruoti neribotą kiekį skirtingų skelbimų vienu metu keliose kategorijose.
 
2.5. Vartotojams draudžiama Skelbime/Paraiškoje pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Pateikdamas duomenis Skelbime/ Paraiškoje Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
 
2.6. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį nuomojamą objektą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti.
 
2.7. Skelbimas/ Paraiška savo turiniu, forma, vizualia kompozicija, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.
 
2.8. Draudžiama naudotis Internetine svetaine neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Internetinėje svetainėje, kuris:
·    pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.);
·    būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) , garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas žmogaus teises bei laisves;
·    keltų grėsmę Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);
·    reklamuotų tabako, alkoholio gaminius, azartinius žaidimus ar kitaip pažeistų galiojančius teisės aktus.
·    pažeistų bet kuriuos teisės aktus.
 
2.9. Skelbimas gali būti iliustruotas fotografijomis ir video, kurios privalo vaizduoti nuomojamą objektą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų ar video vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (kaip antai logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų ir video derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas ir video tokiu būdu, taip pat fotografijose ir video draudžiama vaizduoti asmenis. Patalpindamas fotografijas arba video Skelbime/ Paraiškoje, Vartotojas patvirtina, kad jis turi visas teises naudoti fotografijas video ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
 
2.10. Patalpindamas Skelbimą/ Paraišką, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.
 
2.11. Patalpindamas Skelbimą/ Paraišką, Vartotojas privalo laikytis Internetinėje svetainėje nurodytų Skelbimą/ Paraišką patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių.
 
2.12. Tiekėjas turi teisę atmesti Skelbimus/ Paraiškas arba be įspėjimo juos ištrinti iš Internetinės svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti Skelbime/Paraiškoje esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas ir video.
2.13. Vartotojui draudžiama:
·    Skelbime (komentaruose, nuotraukose ir video) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje;
·    Skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą kuri neatitinka realios rinkos vertės. Objekto kaina Skelbime turi būti nurodoma su mokesčiais. Skelbimai , pažeidžiantys šį draudimą gali būti blokuojami;
·    Pateikti klaidingą informaciją apie ketinamo parduoti, nuomoti ir pan. objekto savybes;
·    Reklamuoti, skelbti informaciją, kurioje minimi su Tiekėju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba jų prekės ir(ar) paslaugos. Tokia informacija/nuorodos gali būti šalinamos;
 
3. Taisyklių pažeidimo pasekmės
 
3.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Internetinėje svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams, arba nukelti Skelbimus į jų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą.
 
3.2. Skelbimai gali būti blokuojami, redaguojami arba nukeliami į paieškos rezultatų sąrašo pabaigą. Apie korekcijas Vartotojas informuojamas registracijos metu nurodytu El. paštu. Šiame punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams.
 
3.3. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi Internetinės svetainės paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus. Vartotojas supranta ir sutinka, kad, nutraukus Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi atitinkamomis paslaugomis, Tiekėjas savo nuožiūra sprendžia, kaip pašalinti informaciją, susijusią su Vartotoju.
 
4. Atsakomybės ribojimas
 
4.1.Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos patalpinimui Internetinėje svetainėje. Tiekėjas jokiu būdu nedalyvaus nuomos, pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp vartotojų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). Internetinė svetainė ir/ar Tiekėjas nebus ir negali būti laikomas Vartotojo agentu, atstovu, tarpininku, suinteresuota šalimi  ir kt.
 
4.2.Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime/Paraiškoje, techninį patalpinimą į Internetinės svetainės duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą, jei Skelbimas/Paraiška atitinka visus Taisyklių reikalavimus.
 
4.3. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma Tiekėjo  pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
 
4.4.Tiekėjas neatsako už Skelbime/Paraiškoje pateikiamos informacijos naujumą, tikslumą, teisingumą, neteisėtumą, neatitikimą tikrovei ir jų turinį.
 
4.5.Tiekėjas neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose rastos informacijos naudojimo.
 
4.6. Tiekėjas neatsako už žalą padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo/Paraiškos turinio ir/ar jų patalpinimo Internetinėje svetainėje.
 
4.7. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir/ar Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
 
4.8. Tiekėjas nebus atsakingas už nuomojamų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, gyvenamųjų patalpų kokybę.
 
4.9. Tais atvejais, kai Internetinėje svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų tinklalapius, Tiekėjas neatsako už ten pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą, nes tokių tinklalapių Tiekėjas neprižiūri, nekontroliuoja ir tiems asmenims neatstovauja.
 
4.10. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Tiekėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Svetaine ir/ar Paslaugomis.
 
4.11. Tiekėjas  neatsako dėl interneto svetainės veiklos sutrikimo ar nuostolių veiklos dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių Tiekėjas negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti Internetinės svetainės veiklos.
 
4.12. Tiekėjas nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Tiekėjas) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
 
4.13. Naudodamasis Tiekėjo teikiamomis paslaugomis, Vartotojas privalo imtis visų priemonių, reikalingų savo asmeniniam kompiuteriui apsaugoti nuo kompiuterinių virusų, ir pats atsako už savo kompiuterio apsaugą nuo virusų.
 
4.14. Vartotojas yra pats atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo bei slaptažodžio naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.
 
4.15. Tiekėjo atsakomybė Vartotojui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 100 (vieno šimto) litų suma.
 
5. Asmens duomenų apsauga
 
5.1. Tiekėjas turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine vartotojo pateiktus ar Tiekėjo kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.
 
5.2. Vartotojas suteikia teisę Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse.
 
5.3. Tiekėjas rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu 6 mėnesius nuo paskutinio Vartotojo prisijungimo dienos. Praėjus 6 mėnesių terminui nuo paskutinio prisijungimo dienos Vartotojo paskyra, jo asmens duomenys ir patalpinta informacija bus šalinama iš interneto svetainės automatiškai. 
 
5.4. Tiekėjas neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.
 
5.5. Šių Taisyklių 5.4. punkte numatytu atveju Tiekėjas turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Vartotojo įsiskolinimus (pvz., skolų išieškojimo kompanijoms).
 
5.6. Tiekėjas ir šių taisyklių 5.5 punkte nurodyti tretieji asmenys turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tarkyti bei skelbti viešai.
5.7. Vartotojas patvirtina, kad jo atitinkamoje Internetinėje svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius ar pasenusius savo asmens duomenis.
 
5.8. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (patalpinti Skelbimus, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo atitinkamos Internetinės svetainės sistemoje tikslu.
 
5.9. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
 
6. Baigiamosios nuostatos
 
6.1. Internetinės svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.
 
6.2. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Tiekėjo laiką.